Jestem Klientem z:

Warszawy  |  Krakowa
Adwokat Warszawa - Kraków. Żakiewicz Adwokaci - Kancelaria Prawa Karnego Warszawa Kraków

Jazda pod wpływemPotrzebujesz pomocy? Dzwoń! - Kontakt

Jazda pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających jest jednym z najpowszechniejszych przestępstw w praktyce wymiaru sprawiedliwości. Chociaż kary orzekane za to przestępstwo mogą wydawać się względnie niskie, to często sam fakt bycia skazanym za przestępstwo i ujawnienie informacji o skazaniu w rejestrze karnym rodzi poważne konsekwencje w codziennym życiu oraz może spowodować utratę pracy. Obligatoryjnie orzekany w takich przypadkach zakaz prowadzenia pojazdów może być bardzo dotkliwą karą, ze względu na jej wpływ na życie prywatne i zawodowe.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że proponowane w takich sytuacjach przez policję dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej, a w konsekwencji skazanie za przestępstwo bez przeprowadzenia rozprawy nie jest jedynym możliwym sposobem zakończenia postępowania.

Prawda: przytłaczająca większość osób zatrzymanych za jazdę pod wpływem nie była wcześniej karana.

Prowadzenie pod wpływem

W przypadku kontroli radzimy:
  • Zachować spokój, nie wdawać się w polemikę z policjantami. Policjant zawsze ma rację lub często sądzi, że ma rację.
  • Nigdy nie proponuj łapówki! - to może skończyć się katastrofą dla Ciebie.
  • Poproś o świadectwo wzorcowania alkomatu.
  • Jeżeli jesteś przekonany o swojej trzeźwości zażądaj badania krwi - jest dużo dokładniejsze.
  • Zanim zgodzisz się na skazanie skontakuj się z adwokatem, być może w Twojej sprawie będzie można starać się o warunkowe umorzenie.
  • Jeżeli wyraziłeś zgodę na skazanie skontaktuj się z adwokatem - zgodę możesz wycofać
to przestępstwo z art. 178a k.k. (kodeksu karnego), zgodnie z którym "kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2."

Jeżeli prowadziłeś w stanie nietrzeźwości samochód, motocykl, quada, ciągnik rolniczy popełniłeś przestępstwo z art. 178a k.k. Jeżeli prowadzisz w stanie po użyciu alkoholu popełniasz wykroczenie.

Stan nietrzeźwości, a stan po użyciu. Dopuszczalne stężenie alkoholu

Zgodnie z polskim prawem dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi wynosi <0,2 ‰ i <0,1 mg w wydychanym powietrzu.

Stan po użyciu alkoholu zachodzi gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 ‰ do 0,5 ‰ alkoholu, albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3 - art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 
Stan nietrzeźwości zachodzi gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 ‰ albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość, lub  zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość - art. 46 ust. 3 ww. ustawy lub w art. 115 § 16 k.k..

W Polsce zabronione jest kierowanie pojazdem w stanie po użyciu i stanie nietrzeźwości. Konsekwencje naruszenia tego zakazu są jednak różne i zależą od stwierdzonego stężenia alkoholu.

I. Prowadzenie w stanie po użyciu alkoholu

Kierowanie pojazdem przy zawartości alkoholu we krwi od 0,2 do 0,5 ‰ skutkuje odpowiedzialnością za wykroczenie na podstawie przepisu art. 87 kodeksu wykroczeń. Konsekwencją skazania może być pozbawienie wolności (tzw. kara aresztu do 30 dni), grzywna (nawet 5.000 złotych) oraz zakaz prowadzenia pojazdów na czas od sześciu miesięcy do trzech lat. Dodatkową konsekwencją jest 10 punktów karnych.
 
Skazanie za wykroczenie nie jest tożsame ze skazaniem za przestępstwo. Osoba skazana za wykroczenie nie jest osobą karaną i nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym (wyjątek stanowi skazanie za wykorczenie na karę aresztu)

II. Prowadzenie pod wpływem alkoholu w stanie nietrzeźwości

Kierowanie pojazdem przy zawartości alkoholu we krwi przekraczającej 0,5 ‰ skutkuje odpowiedzialnością za przestępstwo na podstawie przepisu art. 178a k.k.. Konsekwencją skazania może być pozbawienie wolności do lat 2, ograniczenie wolności lub grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów na czas od 1 roku do dziesięciu lat.
 
Skazanie z art. 178a k.k. jest tożsame ze skazaniem jak za każde inne przestępstwo. Osoba skazana figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym.

III. Prowadzenie pod wpływem środka odurzającego a po użyciu środka odurzającego

Kierowanie pojazdem po użyciu środka odurzającego (marihuana, kokaina, amfetamina, LSD itd.) jest takim samym wykroczeniem jak jazda po użyciu alkoholu. Oznacza to, że jeśli biegły toksykolog ustali, że we krwi w momencie kierowania pojazdem był środek odurzający podlegamy odowiedzialności za wykroczenie. Jeżeli to stężenie będzie odpowiednio wysokie a ponadto środek ten będzie wpływał na zdolności psychomotoryczne kierowcy będzie to równoznaczne z popełnienie przestępstwa, tak jak w przypadku gdy zawartośc alkoholu we krwi przekroczy 0,5 promila. Z uwagi na brak odpowiedniej regulacji w kodeksie karnym, która wskazywałaby jakie dokładnie stężenie jakiego środka należy przyjąć za analogiczne do stanu "pod wpływem alkoholu" większość wyroków opiera się w dużej mierze na opinii biegłych toksykologów. Należy pamiętać, że niektóre narkotyki są wykrywalne we krwi wiele tygodni po ich zażyciu i mogą w momencie kierowania pojazdem nie mieć żadnego wpływu na kierującego.

Kiedy może dojść do skazania?

Droga publiczna - do przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu dochodzi bez względu na to, czy pojazd ten jest prowadzony na drodze publicznej czy poza nią. Istotnym jest jedynie, czy w danym miejscu odbywa się "ruch lądowy". 
 
Pojazd nie musi być w ruchu - przestępstwem jest oczywiście samo prowadzenie pojazdu, ale również siedzenie w nim za kierownicą przy zapalonym silniku z kluczykami w stacyjce. Orzecznictwo sądów jest bardzo rygorystyczne.
 
Konsekwencje

Sąd skazując za przestępstwo jazdy pod wpływem wymierza zawsze karę i środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.
 
I. Kary

Za prowadzenie pojazdu mechanicznego (samochód, motocykl w stanie nietrzeźwości sąd może orzec karę:
grzywny (w stawkach dziennych od 10 do 540 stawek, przy czym wysokość stawki może wynosić od 10 do 2000 zł)
ograniczenia wolności
lub pozbawienia wolności do lat 2.
 
II. Środek karny- zakaz prowadzenia pojazdów

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych lub pojazdów mechanicznych określonego rodzaju może zostać orzeczony:
 
a) na okres od 1 roku do lat 10
Sąd skazując za przestępstwo prowadzenia pod wpływem orzeka obligatoryjnie zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do lat 10.
 
b) na okres od 1 roku do lat 2 (tylko w przypadku warunkowego umorzenia postępowania).
 
Sąd warunkowo umarzając postępowanie w sprawie o przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres do lat 2.
 
c) na zawsze
 
Sąd musi orzec zakaz prowadzenia pojazdów na zawsze, jeśli sprawca sprowadził katastrofę w ruchu lądowym, powietrznym lub morskim, w którym ktoś stracił życie lub odniósł ciężki uszczerbek na zdrowiu lub będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego spowodował wypadek. Tak samo musi postąpić, jeśli po spowodowaniu wypadku uciekł z miejsca zdarzenia. Jedynie w szczególnym wypadku, mając na względzie wyjątkowe okoliczności konkretnej sprawy może orzec środek karny nie dożywotnio a na okres od roku do 10 lat.
 
Jeśli jednak ten sam kierowca spowoduje śmiertelną katastrofę powietrzną, wodną lub lądową lub taką, w której ktoś odniósł cięzki uszczerbek na zdrowiu sąd bez względu na okoliczności orzeknie zakaz prowadzenia pojazdów na zawsze. Taka sama sytuacja będzie miała miejsce w przypadku ponownego spowodowania wypadku w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem środków odurzających lub w stosunku do kierowcy, który uciekł z miejsca zdarzenia.
  1. W okresie obowiązywania zakazu nie można zdawać egzaminu na prawo jazdy.
  2. Jeśli okres zakazu trwa dłużej niż 1 rok osoba, wobec której go orzeczono musi ponownie przystąpić do egzaminu na prawo jazdy.
  3. Okres biegu zakazu rozpoczyna się od dnia uprawomocnienia się orzeczenia lub zwrotu dokumentu prawa jazdy do urzędu. Do chwili zwrotu dokumentu zakaz nie biegnie.
  4. Nie można ubiegać się o skrócenie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów. Raz orzeczonego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów nie można skrócić.
Nasza rada: zadbaj o swoją obronę jak najwcześniej, najlepiej jeszcze na etapie postępowania przygotowawczego. Jeżeli sąd orzeknie zakaz prowadzenia pojazdów, a wyrok się uprawomocni, nic już nie będziesz mógł zrobić.
 
Jak się bronić?

Jeżeli zostałeś zatrzymany za prowadzenie pod wpływem policja zapewne zaproponuje Ci przyznanie się do winy i wyrażenie zgody na skazanie bez rozprawy. Policjanci zaproponują też określoną karę i okres na jaki stracisz prawo jazdy.
Uwaga: Policjanci nie informują, że Twoja sprawa może zakończyć się np. warunkowym umorzeniem, jak również nigdy nie wskażą braków w zebranym materiale dowodowym, które mogą skutkować uniewinnieniem.
Praktyka wskazuje, iż sprawcy przestępstw z art. 178a k.k. najczęściej skazywani są w ramach procedury tzw. skazania bez przeprowadzenia rozprawy (art. 335 k.p.k.). Taka praktyka wynika ze specyfiki pracy policji i prokuratury,którym zależy na szybkim zakończeniu sprawy - Twojego interesu przy tym często nikt nie bierze pod uwagę. Przyznanie się i wnioskowanie o określoną karę ułatwia pracę policji i prokuratury, która nie musi sporządzać i uzasadniać aktu oskarżenia. 
Uwaga: Kierujący pod wpływem to najczęściej osoby, które po raz pierwszy w życiu weszły w konflikt z prawem i nie wiedzą jak się bronić.
Przyznając się do winy i wnioskując o skazanie podejrzani działają zawsze pod ogromną presją. Zatrzymany kierowca informowany jest podczas przesłuchania w charakterze podejrzanego, że dowody jego winy są niezbite, a złożenie wniosku o skazanie będzie dla niego najkorzystniejsze. Policja i prokuratura przekonują, że współpraca z organami ścigania umożliwi im uzyskanie łagodniejszego wymiaru kary niż w postępowaniu sądowym. Nie zawsze tak jest. Rzeczywiście w przypadku przestępstw z art. 178a k.k. zebrany materiał dowodowy (wydruk z alkomatu, zeznania policjantów) jest najczęściej na tyle pewny, iż nie ma wątpliwości co do winy. Nie zmienia to jednak faktu, że nawet przy wykazaniu winy sprawcy postępowanie karne w jego sprawie nie musi automatycznie zakończyć się skazaniem.
 
Kierowcy nie są jednak informowani, że jeśli przyznali się do popełnienia przestępstwa i nie byli wcześniej karani, a ich wina nie jest znaczna to spełnione są przesłanki do warunkowego umorzenia postępowania. W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego sprawca jest niekarany, a informacja o skazaniu nie trafia do rejestru karnego. Należy pamiętać, że skazanie może mieć bardzo niekorzystny wpływ na życie osobiste i zawodowe. Nie jest również prawdą, że kara proponowana przez policjanta lub prokuratora jest zawsze najniższym wymiarem kary możliwym do uzyskania. Sądy często po rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy mogą orzec niższą karę, bądź skrócić okres zakazu prowadzenia pojazdów.
Jak wynika z danych statystycznych Ministerstwa Sprawiedliwości, rocznie za przestępstwa z art. 178a kk zostaje skazanych ok. 140 000 osób.

 Doświadczenie wskazuje, że w wielu z tych przypadków postępowanie karne nie musiało zakończyć się skazaniem, gdyby sprawcy skorzystali z profesjonalnej pomocy prawnej, odmówili wyrażenia zgody na skazanie bez przeprowadzenia rozprawy i złożyli wniosek o warunkowe umorzenie postępowania.
Nasza rada: Nie składaj wniosku o skazanie bez konsultacji z adwokatem. Jeżeli złożyłeś taki wniosek możesz go cofnąć. Cofnięty wniosek możesz złożyć również później.
Należy pamiętać, iż wniosek o skazanie bez rozprawy można cofnąć i wnieść o skierowanie sprawy na posiedzenie celem rozważenia wniosku o warunkowe umorzenie postępowania, bądź wnieść o rozpoznanie sprawy na rozprawie. Również na etapie postępowania przed sądem możesz wnioskować o dobrowolne poddanie się karze.