• 1

Oszustwa

Na niniejszej stronie zamieszczamy informacje zarówno dla osób pokrzywdzonych oszustwem jak i dla osób oskarżanych lub podejrzewanych o popełnienie przestępstwa oszustwa.

Oszustwo stanowi jedno z najpowszechniejszych przestępstw przeciwko mieniu. Zarzutu tego rodzaju nigdy nie można lekceważyć, bowiem za przestępstwo to grozi surowa kara pozbawienia wolności, a skazanie za oszustwo zawsze zostaje ujawnione w rejestrze karnym. Sąd może również orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, wykonywania zawodu lub zajmowania określonego stanowiska związanego z popełnieniem przestępstwa.

Również jeżeli zostaliśmy pokrzywdzeni oszustwem, należy niezwłocznie skonsultować swoją sytuację prawną, bowiem efektywne korzystanie z praw pokrzywdzonego w toczącym się postępowaniu karnym daje często większą rękojmię realnego i szybkiego naprawienia szkody niż dochodzenie tych samych roszczeń w postępowaniu cywilnym.


Oszustwo (art. 286 kk)

Poniższe rady nie sprawią, że od razu uwolnisz się od zarzutu, ale pozwolą Ci uniknąć pewnych podstawowych błędów i ułatwią Twoją obronę na dalszym etapie postępowania.

I. Dokonaj analizy zdarzenia, w którym uczestniczyłeś i oceń jaki był w nim Twój udział. Nie przyznawaj się do zarzutów bez ich dokładnego przeczytania. łatwo przyznać się do czegoś czego się nie zrobiło.

II. Nie składaj wyjaśnień przy pierwszym przesłuchaniu. Masz prawo do odmowy składania wyjaśnień bez żadnych negatywnych konsekwencji.
Zapoznaj się z zebranym materiałem dowodowym i dopiero wtedy złóż wyjaśnienia.

III. Nie czuj się zobowiązany do dostarczenia dowodów swojej niewinności. To policja lub prokurator muszą udowodnić ci winę.

IV. Skonsultuj swoją sprawę z adwokatem. Przy zatrzymaniu żądaj kontaktu z adwokatem - masz do tego prawo.

Oszustwo (art. 286 kk) to najprościej ujmując świadome wprowadzenie kogoś w błąd lub wyzyskanie czyjegoś błędu dla własnej korzyści. Zgodnie z definicją kodeksową jest to natomiast przestępstwo polegające na "celowym, podjętym w celu uzyskania korzyści majątkowej, doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia swoją własnością za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo przez wykorzystanie jej błędu lub niezdolności do należytego pojmowania podejmowanego działania".

Aby można było mówić o przestępstwie oszustwa muszą być zatem spełnione następujące przesłanki:

  • musi dojść do rozporządzenia mieniem
  • rozporządzenie musi być niekorzystne
  • rozporządzenie musi nastąpić wskutek wprowadzenia w błąd, wyzyskania błędu lub niezdolności do właściwego pojmowania podejmowanego działania

Rozporządzenie mieniem stanowi każdą dyspozycję pokrzywdzonego w wyniku której następuje zmiana stanu majątkowego swojego lub innej osoby.

Niekorzystność nie oznacza, że musi dojść do realnej szkody. Niekorzystność rozporządzenia ma bowiem miejsce także wtedy, gdy zmiana stanu majątkowego ma ujemny charakter, choć do szkody nie doszło. Przykładowo zakup towaru z zobowiązaniem się do zapłaty w dalszym, umownie określonym terminie, przy zaistnieniu już w momencie tego zakupu zamiaru niedotrzymania uzgodnionego terminu zapłaty i odłożenia go na czas bliżej nieokreślony, jest właśnie przestępstwem z art. 286 kk.

Uwaga:

Ocena niekorzystności następuje na chwilę doprowadzenia do rozporządzenia.

1. Pamiętaj Powodzenie Twojej sprawy zależy od tego jak się zachowasz na początku postępowania.

2. Jeżeli zostałeś pokrzywdzony oszustwem pamiętaj, że czas jest najważniejszy. Im wiecej go upływa od popełnienia przestępstwa tym mniejsze są szanse na zebranie dowodów (odszukanie świadków, zabezpieczenie dokumentów, śladów itd.)

3. Pytaj. Aktywnie szukaj pomocy u doświadczonych adwokatów.

4. Aktywnie korzystaj ze swoich praw jako pokrzywdzonego - przeglądaj akta, dowiaduj się o stan postępowania - policja i prokuratura działają skuteczniej, jeśli więdzą, że ktoś się sprawą interesuje.

5. Nie dopuść do umorzenia lub zawieszenia śledztwa przez prokuraturę - możesz zaskarżyć takie postanowienie.

6. Złóż wniosek o zobowiązanie sprawcy do naprawienia szkody - masz na to czas do zakończenia Twojego pierwszego przesłuchania przed sądem (art. 49a kpk).

Wprowadzenie w błąd ("oszustwo czynne") polega na podstępnym doprowadzeniu pokrzywdzonego do mylnego wyobrażenia o określonym stanie rzeczy (np. co do rzeczywistych właściwości sprzedawanego towaru).

Wyzyskanie błędu lub niezdolności pokrzywdzonego do należytego pojmowania przedsiębranej czynności ("oszustwo bierne") polega na świadomym skorzystaniu z mylnego wyobrażenia o rzeczywistości w jakim znajduje się pokrzywdzony. Sprawca wyzyskuje błąd, gdy wie o błędnym przekonaniu pokrzywdzonego co do określonych faktów, ale nie czyni nic, by go z tego błędu wyprowadzić. Ofiarą tego rodzaju oszustw padają najczęściej osoby starsze nie zdające sobie sprawy z rzeczywistych skutków prawnych podejmowanych czynności, oszustwa takie mają też często miejsce przy nabywaniu dzieł sztuki, numizmatów i innych cennych przedmiotów od osób, które w ogóle nie uświadamiają sobie ich wartości.

Uwaga:

Warunkiem uznania powyższych działan za oszustwo jest zamiar sprawcy uzyskania tą drogą korzyści majątkowej.

Za przestępstwo oszustwa grozi kara pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat.

Duża częśc przestępstw popełniana jest na szkodę osó najbliższych, dlatego warto pamiętać, że jeżeli przestępstwo zostało popełnione na szkodę osoby najbliższej ściganie następuje na jej wniosek.

Nasza rada:

Jeżeli przestępstwo oszustwa popełnione zostało na szkodę osoby najbliższej warto rozważyć mediację z pokrzywdzonym - wycofanie wniosku o ściganie będzie skutkowało umorzeniem postępowania.

Oszustwo jest przestępstwem relatywnie trudnym do udowodnienia. Oskarżyciel musi bowiem wykazać, że sprawca działał z zamiarem oszukania pokrzywdzonego. Przykładowo nie przesądza o popełnieniu przestępstwa sam fakt, iż pożyczkobiorca, pomimo upomnień ze strony pożyczkodawcy, nie zwraca pożyczki. Do przypisania oszustwa konieczne jest bowiem ustalenie, że występując o udzielenie pożyczki, kredytu lub innego płatnego świadczenia, sprawca działał z zamiarem jego niezwrócenia lub niespłacenia. Dopiero powiązanie różnych okoliczności związanych z zawieranymi umowami kredytowymi lub innymi transakcjami może pozwolić na wyprowadzenie wniosków o zamiarze oskarżonego. Dlatego bardzo ważne jest żeby sprawą od początku zajął się profesjonalista, którego wiedza i doświadczenie umożliwi znalezienie ewentalnych nieprawidłowości w zgromadzonym materiale dowodowym.

Nasza rada:

Skonsultuj swoją sprawę z adwokatem przed pierwszym przesłuchaniem w charakterze podejrzanego


Inne oszustwa

Oprócz podstawowego typu oszustwa z art. 286 kk, coraz powszechniejsze stają się takie jego formy jak: oszustwo ubezpieczeniowe, kredytowe oraz komputerowe.

  • Oszustwo komputerowe (art. 287 kk) polega na przetwarzaniu, gromadzeniu, przekazywaniu, zmianie, usuwaniu lub wprowadzaniu danych informatycznych przez osobę nieupoważnioną, gdy jej celem jest uzyskanie korzyści majątkowej kosztem innej osoby, lub wyrządzenie jej szkody. Karą za takie zachowanie jest pozbawienie wolności do lat pięciu - chyba, że zaistniał wypadek mniejszej wagi – wtedy sprawca może zostać skazany na karę pozbawienia wolności do roku. Przykładem typowego oszustwa komputerowego będzie np. włamanie się do sieci komputerowej banku celem wykonania przelewu określonej kwoty na rachunek sprawcy, bądź zmniejszenia jego debetu.
  • Oszustwo kredytowe (art. 297 kk) polega na udzieleniu nieprawdziwych informacji instytucji, u której sprawca stara się o kredyt. Polega ono najczęściej na posłużeniu się w banku podrobionym podpisem bądź dokumentem (sfałszowanym zaświadczeniem o zarobkach, dowodem osobistym innej osoby), celem uzyskania kredytu. Maksymalny wyrok za to przestępstwo to 5 lat pozbawienia wolności. W oszustwie kredytowym aby doszło do przestępstwa wystarczy złożenie zaledwie jednego fałszywego dokumentu!
  • Oszustwo ubezpieczeniowe (art. 298 kk) to spowodowanie wypadku w celu uzyskania odszkodowania z tytułu ubezpieczenia. Warto zaznaczyć, że znamieniem oszustwa ubezpieczeniowego jest jedynie spowodowanie wypadku. Sfingowanie wypadku oznacza odpowiedzialność z art. 286 kk, co wiąże się z surowszą odpowiedzialnością sprawcy. Warto zaznaczyć, że przestępstwo oszustwa zostaje popełnione już z chwilą spowodowania zdarzenia niezależnie od tego, czy sprawca otrzymał później odszkodowanie z tego tytułu. Za oszustwo ubezpieczeniowe grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 5 lat.

Czytaj więcej

Artykuły tematyczne

Warunkowe umorzenie postępowania

Odpowiedzialność karna bez tajemnic. Warunkowe umorzenie - co to jest? dla kogo? na czym polega? czy w mojej sprawie może dojść do warunkowego umorzenia? Warunkowe umorzenie to środek probacyjny, czyli szczególny środek odpowiedzialności karnej.

Czytaj dalej »

Areszt / zatrzymanie

Tymczasowe aresztowanie (potocznie nazywane aresztem, sankcją) to (i) izolacyjny środek zapobiegawczy (ii) stosowany wobec podejrzanych i oskarżonych (iii) wyłącznie przez sądy (iv) na oznaczony z góry czas (v), którego celem jest zapewnienie praw

Czytaj dalej »

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.